Stockholm-Norvik Hamn

I Norvik norr om Nynäshamn planerar Stockholms Hamn att anlägga en ny gods- och containerhamn. Hamnens läge nära farleden så att framtida fraktfartyg kan anlöpa Stockholm utan en tidskrävande passage genom skärgården. Rotonda bistår Wåhlin arkitekter i det inledande projekteringsarbetet.