Arbetsgrupp

Projekteringsledning & Visual Planning

Varje projekt är unikt och konsultgruppen måste därför ledas på ett kompetent och förtroendegivande sätt. Inom projekteringsledning använder Rotonda projektledning AB en effektiv metod för att leda arbetet. Nyckeln till en framgångsrik projekteringsledning är en noggrann planering initialt. Vi tillämpar Visual Planning, en planeringsmetod som ursprungligen kommer från Toyotas Lean Production. Alla underkonsulter identifierar kritisk projektinformation och gemensamt beslutas den detaljerade projekteringstidsplanen. Projekteringsmöten hålls varannan vecka och samgranskning av handlingarna sker vid varje möte. Rotonda ansvarar tack vare detta upplägg för kvalitetssäkring av process och leverans.

Genom att involvera och inspirera beställare och konsultgrupp skapar vi engagemang för projektet och ett innovativt resultat. Vi har många gånger arbetat med äldre byggnader, där det ställts krav på antikvariska hänsynstaganden, och våra konsulters förmåga att finna nya lösningar på svåra problem har gett lyckade slutresultat.

Referensprojekt

Ett urval av projekt:

Nya tunnelbanan till Arenastaden, 2014

Staffan Nordlund har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att vara projekteringsledare för de nya stationerna på den gula tunnelbanelinjen till Arenastaden.

Rinkebystråket, 2013

Staffan Nordlund har fått i uppdrag av PEAB att vara projekteringsledare för första etappen av nybyggnad av butikslokaler vid Rinkebystråket i norsvästra Stockholm.

Kulturhus i Kungsängen, 2013

Staffan Nordlund har fått i uppdrag av PEAB att vara projekteringsledare för några delentreprenader i rubricerade projekt, bland annat prefabricerade betongtrappor.

Kungliga Biblioteket, 2011

Staffan Nordlund har tillsammans med inredningsarkitekt Lisa Palmér hos Cedervall Arkitekter, fått i uppdrag att inreda KB´s konstorslokaler i Humlegården. Statens Fastighetsverk rustar för närvarande upp byggnadens tekniska system. I uppdraget ingår även att fungera som byggteknisk rådgivare åt hyresgästen.

Sommarhus i Spersboda, 2011

Habibihaus arkitekter har ritat ett sommarhus åt en privat beställare. Bygglov är sökt och man planerar att komma i gång med bygget andra halvåret 2011. Staffan Nordlund har uppdrag att som projekteringsledare ta fram handlingar för en totalentreprenad och sköta entreprenadupphandlingen.

Ny ro-ro och containerhamn i Norvik, 2011

Stockholms Hamnar bygger ny storhamn i Norvik strax norr om Nynäshamn. Wåhlin arkitekter har i uppdrag att som generalkonsult projektera byggnader för administration, incheckning, tull, gränskontroll, verkstadsbyggnader och lagerlokaler. Totalt ska cirka 10.000 kvadratmeter uppföras och anläggningen planeras tas i bruk år 2014. Staffan Nordlund svarar för projekteringsledning av generalkonsultgruppen.

Förskolan Eken, 2011

Projekteringsledare för nyproduktion av förskola med tre avdelningar i Vallentuna. JM har som totalentreprenör utsett Staffan Nordlund som ansvarig för projekteringsledningen av underentreprenörer och deras konsulter.

Rudbecksskolan, 2010

Projekteringsledare för om- och tillbyggnad av Rudbecksskolan i Sollentuna. Cedervall arkitekter upprättar förfrågningshandlingar baserat på skisser som White arkitekter ursprungligen gjort. Staffan Nordlund är projekteringsledare anlitad av Knut Jönssons projektledning.

Micasas äldreboende, 2010

Projekteringsledare för upprustning av ett tiotal fastigheter som rymmer äldreboende på uppdrag av Cedervall arkitekter. Arbetet omfattar olika insatser såsom byte av avdelningskök, fasadrenovering och ytskiktsrenovering i allmänna utrymmen. Fastigheterna ägs av Micasa Fastigheter i Stockholm.

Gamla gymnastikhuset i Strängnäs, 2010

Projekteringsledare anlitad av Byggnadskonst för ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Gamla gymnastikhuset i Strängnäs uppfört på 1850-talet. Lokalerna anpassas till ny verksamhet och omfattar en total invändig renovering samt uppgradering av tekniska system. Byggnaden förvaltas av SFV.

Stockholms Lokaltrafik, 2007

Projekteringsledare för kommersiella lokaler i biljetthallen på Östermalms T-banestation. Projektet ställde stora krav på installationssamordning, då utrymmet i det befintliga bergrummet är mycket begränsat och dagens krav på bland annat ventilation i arbetslokaler skiljer sig avsevärt från de som gällde, då stationen ursprungligen byggdes.

Micasa Fastigheter, 2006

Projekteringsledare för ombyggnad av Micasas nya huvudkontor på Södermalm i Stockholm. Micasa är Stockholm stads bolag med ansvar för kommunens servicehus. Ombyggnaden genomfördes med boende kvar i övriga delar av byggnaden vilket ställde stora krav på samordning och hänsyn.